Upcoming Event

1

Days

0

Hours

0

Minutes

0

Seconds

ALL EVENTS

सुस्वागतम श्रीराम आशरा अन्नक्षेत्र, ढीमा

દરેક પ્રાણીમાત્રને જીવવા માટે ખોરાકની જરૂરત પડે છે.ખોરાક એ જીવનનો મુખ્ય આધાર છે. જુદા જુદા પ્રાણીઓનો જુદો જુદો ખોરાક હોય છે.| મનુષ્યનો ખોરાક અન્ન છે. અન્ન એ પ્રાણ છે.|

“अन्नाद भवन्ति भूतानि !”

અન્નથી પ્રાણીઓનું પોષણ થાય છે. અન્નના અભાવે મનુષ્યનુ

Quote From

Prophat

Krishna said:: "If money help a man to do good to others, it is of some value; but if not, it is simply a mass of evil, and the sooner it is got rid of, the better."

Bhagavad Gita, Swami Vivekananda